Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Tıbbi Cihaz

 

1-Bahse konu tıbbi sarf malzemelerden katılım payı alınmamaktadır.

2-Kurumumuzca bedeli karşılanan "Dijital Programlanabilir İşitme Cihazı" isimli tıbbi malzeme SUT eki Ek-3/C-3 listesinde 1012,50 TL fiyatı ile yer almaktadır.

3-Kurumumuzca bedeli karşılanan "AYAKTA DİK POZİSYONLAMA CİHAZI (PARAPODİUM CİHAZI/STAND UP WHEELCHAİR (MANUEL KALKIŞ MANUEL SÜRÜŞ)" isimli tıbbi malzeme SUT eki Ek-3/C-2 listesinde 2600,00 TL fiyatı ile yer almaktadır.

4-Kolostomi ürünleri (Torba, Adaptör ve Pasta) tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 aylık miktarda reçete edilmesi halinde Kurumumuzca karşılanmaktadır.

5-Yetişkin hasta alt bezi veya çocuk alt bezi (çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydıyla) bedeli günde 4 adedi geçmemek üzere en fazla iki aylık miktarlarda uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca karşılanır. Yetişkin hasta alt bezi için 1,26 TL , Çocuk hasta alt bezi için ise 0,98 TL ödenmektedir.

6-5510 sayılı  Kanunun 63. maddesinin f bendinde sağlık hizmetlerinin teşhis tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını, kullanım sürelerini usul ve esaslarını komisyonlar kurarak bu komisyonlar vasıtasıyla gerekli araştırmalar yapılıp sağlık bakanlığının görüşü de alınarak belirlenmektedir. 5510 sayılı kanunun 73. maddesinde ve sağlık uygulama tebliğinin 3.3. maddesinde Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseseleri de kişinin talep ettiği gözlük cam ve çerçevenin bedeli ile Kurumca ödenen gözlük cam ve çerçeve bedeli arasında oluşacak fark ücretini kişilerden talep edebileceklerdir. Bu fark ücreti ilave ücret olarak değerlendirilmez. Denildiğinden optikçi fark alabilmektedir.

7-SUT'un "3.3.3.B - Teleskopik gözlük" başlıklı maddesinde yer alan
"(1) Konjenital nedenlere, kalıtsal hastalıklara, yaralanmalara, şeker hastalığına, glokoma, katarakta ve yaşlanmaya bağlı göz bozukluğu olan ve iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında olan hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen ve en az bir göz sağlığı ve hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna/e-rapora dayanılarak bedelleri Kurumca karşılanır.
(2) Sağlık kurulu raporunda/e-raporda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak “görme işlevlerindeki bozulma”, “uzak”, “yakın”, “uzak-yakın” ifadesi olması, büyütme gücü (x, diyoptri olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu ve niteliği (prizmatik, galileon veya keplerin) belirtilmelidir.
(3) Teleskopik gözlükler sağlık kurulu raporuyla/e-raporla 3 yılda bir yenilenir. Ancak, gerekliliğinin sağlık kurulu raporuyla/e-raporla belirtilmesi şartıyla, çocuklarda bu süre 1 yıl olarak uygulanır.
(4) Sağlık kurulu raporu/e-rapor ile gerekli görülen hallerde, yakın görme bozukluğu olan hastalara tek veya iki göz için kapak kep reçete edilebilir. Bu kişiler için ayrıca yakın teleskopik gözlük bedeli Kurumca karşılanmaz." kriterler doğrultunda, tek taraf için 555,00 TL+KDV, çift taraf için 1110,00 TL+KDV ödenmektedir.

8-BEYİN PİLLERİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EK-37E-2 BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİNDE YER ALMAKTA OLUP BELİRTİLEN ŞARTLARA UYMASI HALİNDE KURUMCA KARŞILANIR.
(1) Esansiyel tremor, iskemi sonrası gelişen ilaca dirençli tremor, parkinson hastalığı, distoni endikasyonlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Bir Nöroloji kliniğinde yatırılarak her türlü tıbbi tedavi uygulanmasına rağmen dirençli olduğunu belirtir ayrıntılı epikriz ile durumunun belgelenmiş olması gerekir.
(3) 3.Basamak Hastanelerde uygulanması halinde Sadece üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması halinde Psikiyatri, Nöroloji (çocuk/erişkin) ve Beyin Cerrahisi uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.

9-SUT’un 3.1.4 maddesine göre İlaçlı Stentlerin aşağıdaki olgularda kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır:
(1) İlaçlı Stentlerin aşağıdaki olgularda kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır;
a) Damar çapı 3.0 mm ve altında ve uzunluğu 15 mm ve üzerinde olan olgularda (her iki koşulu bir arada sağlaması şartıyla),
b) Rekürrent (stent restenozu tespit edilmiş olup balon anjioplasti uygulanmış ancak tekrar restenoz gelişmiş) in-segment stent restenozu olan olgularda,
(2) Bir hastada en fazla 3 (üç) adet ilaçlı stentin Kurumca bedeli karşılanır.
(3) Yukarıdaki bilgilerin hasta dosyasında bulunması zorunludur.

10-SUT'a göre; "Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak SUT’un ilgili maddeleri gereği Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi durumunda hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu tür malzemelerin Kurumca bedelinin karşılanmayacağına dair ilgili sağlık kurumlarınca hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi zorunludur. Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılmaması durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir" denilmektedir.
SUT'un "Tıbbi malzeme şahıs ödemelerinde istenecek fatura ve eki belgeler" başlıklı 9.3.4 maddesine göre yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin, hastalara aldırılması durumunda aşağıdaki belgelerle herhangi bir Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurulması gerekmektedir:
a) Fatura aslı ve faturada TİTUBB kodu Küresel Ürün No(Barkod), varsa SUT kodu,
b) Reçete aslı veya ıslak imzalı epikriz notu veya tıbbi malzemenin kullanıldığına dair sağlık raporu aslı,
c) Varsa tıbbi malzemenin gerekliliğine dair sağlık raporu aslı,
ç) Fatura arkasında hastanın kendisinin veya yakınının kendi el yazısı ile teslim aldığına dair “teslim aldım” ibaresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı ve soyadı, telefon numarası ve imzası,
d) Barkod ve varsa etiket aslı,
(3) Kullanımı sağlık raporuna bağlı tıbbi malzeme için düzenlenecek reçetelere ait aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. “Aslı gibidir” onayı, raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim tarafından veya SGK il müdürlükleri yetkililerince yapılacaktır.

11-Kalp pilleri SUT'un "Tanıya Dayalı İşleme Dahil Olmayan Tıbbi Malzemelere" ilişkin 3.1.4 maddesi kapsamındadır. Dolayısıyla kalp pili bedelleri Kurumca karşılanmaktadır.

12-SUT eki "EK-3/L Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi"nde "PENİL PROTEZLER ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ " başlığı altında "UR1000", "UR1001", "UR1002", "UR1003" ve "UR1004" SUT kodları, alan tanımları, fiyatları ve alan tanımlarının altında geri ödeme kural ve/veya kriterleri ile yer almaktadır.
Ayrıca SUT "3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları, 3.1.1 -Tanım ve genel hükümler" maddesi, altıncı fıkrasında “Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir.” ve yedinci fıkrasında “Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin hastaya aldırılarak kullanıldığı durumlarda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak, sağlık kurumlarınca hastaya aldırılan bu tıbbi malzemenin Kurumca ödenmediğine ilişkin hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi halinde hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz.” hükümleriyle de geri ödemeye ilişkin esaslar açıkça ifade edilmiştir.

13-SUT'un 3.3.36.B- Koklear İmplant -Genel Hükümler maddesinde "Koklear implantın, 12 (oniki) ayın altındaki hastalara uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz." hükmü yer aldığınden Kurumumuzca karşılanmamaktadır.

14-SUT'un 3.3.36.D- Beyinsapı İmplantı maddesinde
" (1) Rapor ekinde aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 1 (bir) odyolog ve 1 (bir) psikolog veya 1 (bir) dil konuşma terapisti değerlendirme sonucu bulunan aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tek taraflı uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Bilateral çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan hastalarda Kurumca bedeli karşılanır.
(3) Aşağıdaki kriterlerden en az birinin varlığında,
a) CT ve/veya MRI incelemeleri sonucu; koklea ve/veya akustik sinirin olmadığı veya tam gelişmediği veya hasar gördüğü tespit edilen hastalarda,
b) Bilateral akustik tümörü olan nörofibramatozis Tip 2 olgularında tek taraflı tümör eksizyonu ile aynı seansta aynı tarafa beyin sapı implantı uygulanması halinde,
Kurumca bedeli karşılanır.
(4) Beyin sapı implantının, 12 (oniki) ayın altındaki hastalara uygulanması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.
(5) Yukarıdaki kriterleri taşımayan hastalar için Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından beyin sapı implantı yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde Kurumca bedeli karşılanır."
denilmektedir.

15-Hasta altı bezleri Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ve Kurumumuzla sözleşme yapan medikal malzeme satan merkezlerden ve Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden temin edilebilmektedir.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager