Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

İlave Ücret

 

1-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre Kurumuzla sözleşmeli olarak hizmet veren vakıf üniversiteleri ile özel sağlık hizmet sunucuları tarafından ilave ücret alınmaktadır. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olan kişilerden Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Özel sağlık hizmeti sunucuları ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorundadır. Sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını almak zorundadır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunulamaz. Ayrıca istirahat raporu için ilave ücret alınamaz.

2-Kurumumuz ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sözleşme/protokol imzalanmaktadır. Bu hastanelerden sağlanan sağlık hizmetlerinin geri ödemesi yapılmaktadır. Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına ise ancak Kurum mevzuatımızda yer alan acil haller nedeni ile başvurabilir. Başvurduğunuz özel hastanenin Kurumumuz ile sözleşmeli/protokollü olması gerekmektedir. Özel sağlık hizmet sunucularınca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre ilave ücret alınmaktadır. Özel hastaneyi tercih etmenizden dolayı yapılacak ameliyatın Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir.

3-Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin Kurumumuz ile sözleşmeli/protokollü Sağlık Bakanlığınca kemik iliği nakli merkezi ruhsatı olan sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları halinde organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, ilave ücret alınamayacak hizmetler arasında sayıldığından bu tedavilerden hiçbir ilave ücret alınamaz.

4-Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin Kurumumuz ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları halinde kanser hastaları için yapılan radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri ile İlave Ücret Alınmayacak İşlemler Listesinde (EK-2/G) yer alan işlemler ve bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetleri, ilave ücret alınamayacak hizmetler arasında sayıldığından bu tedavilerden hiçbir ilave ücret alınamaz.

5-Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerden yoğun bakım hizmetlerinden hiçbir ilave ücret alınamaz.

6-Sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları, 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 1,5 katını; tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir.

7-Özel sağlık hizmet sunucularında kardiyovasküler cerrahi işlemler için (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç) ilave ücret alınmamaktadır.
Sağlık hizmeti sunucularınca, restoran, kafeterya, otopark hizmetleri için alınan ücretler ilave ücret olarak değerlendirilmez.

8-Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil hal nedeni ile sunulan acil sağlık hizmetleri ve yoğun bakım hizmetleri için hiçbir genel sağlık sigortalısından ilave ücret alınamaz. Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

9-Özel hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olan kişilerden Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Ayaktan muayene ücretleri "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer almaktadır. Listede yer alan, başvurulan branşa ait ücretin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. İstenilen tetkik ve tahliller "Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılacak İşlemler Listesinde" yer alması halinde bu test ve tahlillerden de iki katına kadar ilave ücret alınabilir.

10-Sağlık hizmet sunucuları yeni doğana verilen sağlık hizmetleri ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden hiçbir ilave ücret alamazlar. Küvöze alınma işleminde de ilave ücret alınamaz.

11-Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında bizzat öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında verilen sağlık hizmetleri için ilave ücret alınır. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan bedeller üzerinden poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. Ancak bu ücretler bir defada asgari ücretin iki katını geçemez. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan öğretim üyeleri tarafından ilave ücret alınamaz.

12-Vakıf üniversitesi hastanesini tercih etmenizden dolayı yapılacak işlem için Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir.
Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında bizzat öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında verilen sağlık hizmetleri için ilave ücret alınır. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan bedeller üzerinden poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. Ancak bu ücretler bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.

13-Özel hastanelere müraccat eden GSS' li hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin öncesinde, alınacak ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayının alınması gerekir. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunulamaz. Özel hastaneleri tercih ederek müraacat eden genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişiler ödedikleri ilave ücreti Kurumumuzdan talep edemezler.

14-Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri bilgilendirmek zorundadır.

15-Kurumumuz ile sözleşmeli/protokollü Sağlık Bakanlığınca organ nakli merkezi ruhsatı olan sağlık hizmeti sunucularında yapıldığında karşılanmaktadır. Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, ilave ücret alınamayacak hizmetler arasında sayıldığından bu tedavilerden hiçbir ilave ücret alınamaz.

16-Kurumumuz ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları tarafından tek kişilik odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir.

17-a) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar,
d) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci fıkrasında belirtilen kişilerden (er-erbaş, yedek subay öğrencileri ),
e) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar sayılan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden (Uluslararası askeri eğitim işbirliği kapsamında Türkiye'de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu personel).

18-Kişiler fazladan alındığını düşündüğü ilave ücretler için fatura, bilgi, belgeler ile bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurabilir.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager