Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Fizik Tedavi

 

1-Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları bünyesinde evde sağlık hizmeti verilmekte olup belirlenmiş fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, evde sağlık hizmetleri kapsamında Kurumumuzca karşılanmaktadır. Özel sağlık hizmeti sunucularınca verilen evde bakım hizmetinin bedeli Kurumumuzca karşılanmamaktadır.

2-Sağlık Uygulama Tebliğine göre SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir hasta için son bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi Kurumuzca karşılanmaktadır. Bir yıl içinde, aynı bölge için 30 seans olan fizik tedavi hakkınız için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkınız bulunmaktadır.

3-Sağlık Uygulama Tebliğine göre SUT eki EK-2/D-2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir hasta için son bir yıl içinde en fazla bir bölge için en fazla 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi Kurumca karşılanmaktadır. Bel bölgenizden fizik tedavi alma hakkınız 1 yıl içerisinde 30 seans olup farklı bir bölge olma şartı ile en fazla bir bölgenizden daha 30 seans fizik tedavi uygulaması alabilirsiniz.
İlave ücret 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine dayanılarak Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olan kişilerden Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabilmektedir.

4-Fizik tedavi uygulamaları emekliler de dahil olmak üzere genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü olan kişilerin tamamını kapsayacak şekilde Sağlık Uygulama Tebliğine göre Kurumumuzca karşılanmaktadır. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda 30 seansın üzerinde fizik tedavi ve uygulamaları Kurumumuzca karşılanmaktadır.

5-Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları bünyesinde; “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” doğrultusunda evde sağlık hizmeti verilmekte olup belirlenmiş fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, evde sağlık hizmetleri kapsamında Kurumumuzca karşılanmaktadır. Özel sağlık hizmeti sunucularınca verilen evde bakım hizmetinin bedeli Kurumumuzca karşılanmamaktadır.

6-Sağlık Uygulama Tebliğine göre SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir hasta için son bir yıl içinde en fazla bir bölge için en fazla 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi Kurumumuzca karşılanmaktadır. SUT'a göre iki ayrı bölgeye yapılan fizik tedavi uygulamalarında 6 ay beklemek zorunluluğu şeklinde uygulama bulunmamaktadır.

7-Hekim tarafından uygun görülmesi halinde kemik yoğunluğunu ölçen kemik danstiometri hizmeti Kurumumuzca karşılanmaktadır.
Fizik tedavi ve rahabilitasyon uygulamları ise SUT'da tanımlanan sağlık raporlarının (uzman hekim/sağlık kurulu) düzenlenmesi halinde SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan tanılarda Kurumumuzca karşılanmaktadır.

8-Kurumumuz ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sözleşme/protokol imzalanmaktadır. Bu şekilde sağlanan sağlık hizmetlerinin geri ödemesi yapılmaktadır. Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına ise ancak Kurum mevzuatımızda yer alan acil haller nedeni ile başvurabilir.

9-Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularında sağlık raporunda belirtilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına, tedaviye başlanıldıktan sonra 5 iş gününden fazla ara verilmesi halinde ara verildikten sonra yeni bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde G80 ve (*) işaretli tanılarda ise sağlık raporunda belirtilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına ara verilmesi halinde ara verildikten sonra yeni bir sağlık raporu düzenlenmesine gerek olmayıp aynı sağlık raporu ile tedaviye devam edilebilir.
Parkinson hastalığı (*) işaretli tanılar arasında yer aldığından 5 iş günü ara verilse bile aynı sağlık raporu ile tedaviye devam edilebilir.

10-İlave ücret 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine dayanılarak Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olan kişilerden Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabilmektedir.
Fazla ya da haksız alındığını düşündüğünüz ilave ücretler için elinizdeki fatura, bilgi ve belgelerle bağlı bulunduğunuz İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

11-Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında; SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ve G80 kodlu tanılarda bölge kontrolü yapılmadığından tedaviler tüm vücut olarak karşılanmaktadır. Diğer tanılarda ise; aynı bölge için bir seans olmak üzere en fazla iki bölgeden yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumumuzca karşılanmaktadır.
Ancak özel sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavilerde; SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (D) grubu hariç diğer tanılarda yapılan tedaviler Kurumumuzca karşılanmaktadır.

12-Felç geçirmiş hastalar SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar arasında yer almaktadır. SUT’ta tanımlanan sağlık raporu ile bir yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumumuzca karşılanmaktadır. Devam eden yıllarda; her yıl için SUT’da belirtilen sağlık raporuna istinaden 0-30 ve 31-60 seans uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumla protokollü/sözleşmeli özel ve resmi sağlık hizmeti sunucularında Kurumumzca karşılanmaktadır. 61 seans sonrası tedaviler ise; 3. basamak sağlık hizmeti sunucusunda ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde (Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla) Kurumumuzca karşılanır.

13-SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan G80 (serebral palsi) tanısında SUT'ta belirtilen raporlar ile her yıl için en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumumuzla sözleşmeli/protokollü özel ve resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanmaktadır. Ancak 16 yaşından büyük olan hastalarda 31-60 seans ve 61-90 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları sadece resmi sağlık hizmeti sunucularında uygulandığında Kurumumuzca karşılanmakta olup özel sağlık hizmeti sunucularında karşılanmamaktadır. 61 seans üzeri tedavilerin Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi ve tedavinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde de Kurumumuzca karşılanmaktadır.

14-Serebral palsi tanısında cerrahi girişim veya botulismus toksini uygulandığı takdirde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca düzenlenen raporları ile Kurumumuz ile sözleşmeli/protokollü tüm sağlık hizmeti sunucuları özel sağlık hizmeti sunucuları da dahil olmak üzere, ilave 30'ar seans olarak Kurumumuzca karşılanmaktadır.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager