Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Gündelik ve Yol Giderleri

 

1-Belli bir program çerçevesinde tedavi gören (kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb) genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilk sevk belgesine istinaden tedavilerinin devamı niteliğindeki diğer müracaatları nedeniyle oluşan yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenmesinde, her gidişleri için sevk belgesi aranmaz. Ödeme işlemleri, ilk sevk belgesine istinaden diğer müracaatlara ilişkin tedavi gördüğü tarihleri belirtir müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenecek belge doğrultusunda yürütülür.

2-Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen, ancak yapılan tedavilere rağmen vefat eden genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerin cenazesinin nakline ilişkin giderler Kurumumuzca karşılanır. Kamu personelinin vefatı halinde ise cenaze giderleri Kurumlarınca karşılanır.

3-Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile refakatçisine, yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevklerinde,
a) Ayakta tedavilerde, sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihler arasında, istirahat raporu verilen süreler dışında kalan günler için gündelik ödenir.
Ayaktan tedavinin başvuru tarihinden itibaren 10 günü aşması halinde, gerekçesinin sevk belgesinde belirtilmesi durumunda 10 günü aşan süreler için de gündelik ödenir.
b) Yatarak tedavilerde, kişilerin yemek ve yatak giderleri Kurumca karşılandığından ayrıca gündelik ödenmez. Gidiş ve dönüş tarihleri için gündelik ödenir.

4-Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenir.

5-Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesislerine müracaat edebilirler. Kaplıca tedavilerine ilişkin yol giderleri ve gündelikler sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanacak olup ayrıca sevk formu aranmayacaktır. Ödeme işlemleri, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak yapılmaktadır. Raporda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Kurumca karşılanır.

6-Kaplıca tedavilerinde yol gideri yalnızca mutat taşıt bedeli üzerinden Kurumumuzca karşılanmaktadır.

7-Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay geçerlidir.

8-Kaplıca tedavisine gerek görülenler sağlık raporunun düzenlendiği gün dahil (5) beş iş günü içerisinde tesise müracaat etmeleri gerekmektedir.Bu süre içinde müracaat edemeyenlerin ise raporun geçerli olduğu 6(altı) aylık süre içerisinde bir sağlık hizmeti sunucusu tarafından sevk belgesi düzenlenerek sevk edilmeleri gerekmektedir.

9-Kaplıca tedavilerinde yol, gündelik ve refakatçi giderleri ile her gün için bir adet olmak üzere SUT’ta yer alan banyo-kaplıca bedeli karşılanmaktadır.

10-Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mutat taşıt dışı araç ile (ambulans, ticari taksi, tarifeli uçak vs.) nakile ilişkin gidiş- dönüş yol giderinin ödenebilmesi için sevk yapan hastane tarafından, hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe gerekçeleri ve taşıt tipinin belirtildiği sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve Kurumca kabul edilmesi gerekmektedir. Dönüş için yol gideri ödenmesinde, sağlık kurulu raporunu tedavinin yapıldığı hastane tarafından düzenlenmesi gereklidir.

11-Mutat taşıt dışı araçlar (tarifeli uçak, taksi vb.) ile nakile ilişkin yol gideri ödemelerinde bilet/ fatura ibrazı şarttır.Bilet/ fatura ibraz edilmemesi halinde söz konusu yol gideri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenir.

12-Hastalığın ne olduğu, mutat taşıt araç ile seyahat edememe gerekçeleri ve taşıt tipinin belirtildiği sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve Kurumca kabul edilmesi gerekmektedir.

13-Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenir.

14-Ticari taksi mutat taşıt dışı araç olarak kabul edimektedir. Sevk edildiği yer yerleşim yeri dışı olmalıdır. Sağlık kurulu raporu bulunması şartı ile ticari taksi için ödenecek ücret, ilgili yerleşim yerleri arası için geçerli mutat taşıt ücreti bedelinin 5 (beş) katını geçemez.

15-Ambulans mutat taşıt dışı araç olarak kabul edimektedir. Sevk edildiği yer yerleşim yeri dışı olmalıdır. Sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartı ile Kara ambulansı ve hasta nakil aracı ücreti, 07/12/2006 tarih, 26369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nin 28 inci maddesi gereği belirlenen asgari fiyatlar esas alınarak ödenir. Ancak özel kara ambulans firmalarının Sağlık Bakanlığı onayı ile yürürlüğe giren Ambulans Ücret Tarifesinden daha düşük bedelle hasta nakil beyanlarının olması durumunda, kamu ve Kurum yararı doğrultusunda belirlenen ücret tarifesinden daha düşük fatura edilmesi halinde fatura bedeli üzerinden ödeme yapılır.

16-Sağlık kurulu raporlarında yerleşim yeri dışına uçak ile sevk edilen hastaların ibraz ettikleri bilet/fatura karşılığında VIP, Business Class vb talep edilse dahi ekonomik sınıf bedeli üzerinden ödenmektedir.

17-Yerleşim yeri içindeki nakiller için yol ve gündelik gideri ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

18-Sevk yapılmaksızın yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti alınması hâlinde yol gideri ve gündelik ödenmez.

19-Sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun, sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin/kalındığının sevk belgesinde belirtilmesi halinde bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçi giderleri Kurumca karşılanır.
(%40 ve üzeri engelli kişilerde, organ, doku, kök hücre nakli, uzuv replantasyonu tedavilerinde ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar için bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçi giderlerinin ödenmesinde bu koşullar aranmaz.)

20-Aynı aileden olan iki ayrı hastanın yerleşim yeri dışındaki aynı il ve/veya aynı sağlık tesisine ayrı ayrı refakatli sevki lüzum görülmesi gibi durumlarda her iki hastaya aynı kişinin refakat ettiğinin belirlenmesi halinde tek refakatçi ücreti ödenecektir. İki ayrı hastaya tek kişinin refakat etmesi halinin beyan veya belge ile Kurumca tespit edilmiş olması gerekmektedir. Sevk edilen iki ayrı hastaya iki ayrı kişinin refakat ettiğinin tespiti halinde ise her iki refakatçiye ilişkin giderler karşılanacaktır.

21-Sevkin yapıldığı tarihten (sevk yapılan gün dahil) itibaren 5 (beş) işgünü içinde sevkin yapıldığı sağlık hizmeti sunucuna müracaat etmiş olmaları gerekmektedir.

22-Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması gerekir.

23-a)Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan sevkler,
    b)Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü (donör dahil) için yapılan sevkler,
    c) Kanser tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler,
    ç) Uzuv replantasyonu veya kontrolü için yapılan sevkler,
    d)SUT’un 1.7 numaralı maddesinde tanımlanan acil hal nedeniyle yapılan sevkler,
    e) Meslek hastalığı tedavisi ve/veya kontrolü nedeniyle meslek hastalığı hastanesine yapılan sevkler.

24-Acil hal nedeniyle sağlık kurulu raporu düzenlenmeksizin sevk edilen kişinin kara ambulansı ve hasta nakil aracı da dahil olmak üzere mutat taşıt dışı araç ile nakline ilişkin yol gideri, acil hal nedeniyle naklin gerektiğinin tıbbi gerekçeleriyle birlikte ilgili hekim tarafından imzalanmış belge ile belgelenmesi ve Kurumca kabul edilmesi halinde karşılanır.

25-Belirli aralıklarla kontrolü uygun görülen; organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan, kanser tedavisi gören, uzuv replantasyonu yapılan veya meslek hastalıkları hastanesinde meslek hastalığı nedeniyle tedavi olan hastaların kontrol amaçlı sevkleri, kontrole çağrıldığını gösteren belgeye istinaden aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezi hekimleri dâhil tüm sağlık hizmeti sunucularınca yapılabilecektir.

26-Organ, doku ve kök hücre nakli, kanser tedavisi, uzuv replantasyonu,meslek hastalıkları hastanesinde meslek hastalığı nedeniyle yapılan tedaviler dışında kalan tedavilerin/hastalıkların kontrol çağrılarına ilişkin yol giderleri Kurumca karşılanmaz.

27-İkinci veya üçüncü basamak hastane bulunmayan ilçelerde, aile hekimleri tarafından yapılan sevklere ilişkin yol gideri, en yakın ikinci basamak hastanenin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak karşılanır.

28-Yol, gündelik, refakatçi giderlerinin ödenebilmesi için; sevk edilen şehirde bulunan hastanenin sevk edilen branşına 5 iş günü içerisinde başvurulması gerekmektedir. Sevk edilen branşın uygun görüp aynı hastane veya aynı ilde başka bir branşa tedavinin devamı niteliğinde sevk etmesi durumunda da yol, gündelik, refakat giderleri karşılanmaktadır.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager