Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Er Ve Erbaşların Vazife Malullüğü

(Tabi Olunan Mevzuat: 5434 S.K. 56. MD., 5434 S.K. 64. MD., 2330 S.K., 3713 S.K.)


Vazife Malullüğü Kapsamında Kimlere Aylık Bağlanmaktadır?


Askerlik görevini yaparken görevinin nedeni ve etkisi ile sakatlanan er ve erbaşlara ya da ölen er ve erbaşların hak sahiplerine ve 5434 sayılı Kanunun 56. maddesinde sayılan öğrencilere aylık bağlanmaktadır.

 

Sakatlanma olayının türüne göre vazife malullüğü çeşitli alt dallara ayrılabilir. Örneğin, Terör olayları neticesi ortaya çıkan malullük 3713 sayılı Kanun, İç güvenlik ve asayişin sağlanması sırasında ortaya çıkan malullük 2330 sayılı kanun kapsamında, yurtdışında görev yapmakta olan birliklerimizde, harpte, uçuş, dalgıçlık, denizaltıcılık faaliyetleri icra edilirken ortaya çıkan malullükte 5434 sayılı Kanunun 64. maddesi kapsamında harp malullüğü olarak değerlendirilmektedir.

 

 

Vazife Malullüğü Kapsamında Aylık Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Maluliyetin ilgili yasalar kapsamında görev icra ederken ortaya çıkması ve sağlık kurulunca malul olduğuna karar verilmesi ve vazife malullüğünün tevsiki üzerine işlem yapılmaktadır.


Hangi Belgeler İstenmektedir?

 

- Kütük kayıt defteri fotokopisi,
- Olay yeri tespit tutanağı,
- Ayrıntılı kaza, 
- İdari tahkikat raporları,
- Olay esnasında görevli olduğunu gösterir belgeler
- Olay günü kıta amirince onaylanması gereken olay zabıt varakası,
- Olay yeri krokisi,
- İlk müdahale ve hava değişimi raporları,
- Terhis belgesi, 
- Olay ölümle neticelenmiş ise ölüm ya da otopsi raporu,
- Sakatlanma halinde ise kesin işlemli rapor aslı.


Yukarıdaki belgeler genel mahiyette olup ölüm ya da sakatlanma olayının türüne göre vazife malullüğünün tevsiki için farklı belgeler de istenmektedir. Örneğin; sıcak çarpması sonucu vefat eden bir kişi için meteorolojiden konuya ilişkin belge istenilmesi gibi.

 

 

Başvurular Nereye Yapılmaktadır?


Başvurular dilekçe ile doğrudan, SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yapılabileceği gibi ilgili kuvvet komutanlıklarına ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabilmektedir.

 

Aylıklar Dul ve Yetimlere İntikal Eder mi, Ederse Koşulları Nelerdir?


Eşe aylığın intikalinde herhangi bir koşul bulunmamaktadır.


Erkek yetimlere 18, ortaöğrenimde 20, yükseköğrenimde 25 yaşına kadar, evli olmama veya 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendine tabi çalışmama koşulları ile kız yetimlere ise evli olmama veya 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendine tabi çalışmama koşulları ile aylık bağlanmaktadır.


Erkek yetimin başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede maluliyetin bulunması halinde muhtaçlık koşulu ile yaş kaydı aranmaksızın aylık bağlanmaktadır.


Anne ve babaya aylık bağlanmasında ise herhangi bir koşul aranmamaktadır. Erbaş ve erlerin anne ve babalarına bağlanan aylıkların toplamı 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş asgari ücretin net tutarının altında kalmamaktadır.

 

Aylıklar Hangi Hallerde Kesilmektedir?


Kız yetimlerin aylıkları evlenmeleri ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve girmesi halinde kesilmektedir.


Erkek yetimlerin aylıkları ilköğrenimde 18 yaş, ortaöğrenimde 20 yaş, yükseköğrenimde 25 yaşın dolduran, evlenme ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve girmesi halinde kesilmektedir.

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager