Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Tüp Bebek

 

1-5510 sayılı Kanun gereği "Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısının" tüp bebek tedavisi, mevzuatta yer alan şartların birlikte gerçekleşmesi hâlinde en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanmaktadır.
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından tıbben uygun görülmesi, kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularından sağlık kurulu raporu alınması, uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekmektedir.

2-Bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki yardımcı yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. (2) Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

3-Harp malullüğü aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri,
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri,
Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşlerinden katılım payı alınmaz.

4-Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanmaktadır. Hasta çocuğunuzun tedavisi için bu şartlarda tüp bebek tedavisi karşılanmaktadır.

5-Intra Uterin Inseminasyon (aşılama) en az 2 deneme yapıldıktan sonra (IVF) Tüp bebek tedavisi ne geçilebilir.Tüp bebek tedavisi ise 3 kezle sınırlı olup birbirlerinden ayrı tedavilerdir. Bu tedaviler birbirlerinin deneme sayısından bağımsızdırlar.

6-5510 sayılı Kanun göre tüp bebek tedavisinde Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekmektedir. IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 41 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 41 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

7-5510 sayılı Kanun ve SUT gereği Kurumumuzca tüp bebek tedavisinde en fazla 3 deneme karşılanmaktadır.

8-Erkeğin azoospermisi olması durumunda son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun belgelenmesi şartı aranmaz.

9-Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı diğer kriterleri taşıması halinde tüp bebek tedavisinden yararlanabilir. Evlat edinilmiş çocuk sahibi olmak tüp bebek tedavisine engel değildir.

10-Kurumla sözleşmeli olmayan bir sağlık kurumunda tüp bebek tedavisi yaptırılırsa Kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz.

11-Tüp bebek tedavisinde; kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekmekte olup erkek için yaş sınırı bulunmamaktadır.

12-IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu; üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile düzenlenecektir.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager