Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Yurt Dışı İlaç

 

1-Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1, Tip-2 ve Tip-3 hastalığının tedavisinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilaçlar Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümlerinde yer alan kurallar çerçevesinde Kurumumuz İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi kanalı ile hastalarımıza ulaştırılmaktadır.

2-Sağlık giderleri Kurumumuz tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir. Yurt dışından temin edilebilecek etkin madde ve ilaçlar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi internet sayfasında yayımlanan “Yurt Dışı İlaç Listesi” nde belirtilmekte olup bunlardan EK-4/C listesinde olanların bedelleri mevzuat çerçevesinde Kurumumuzca karşılanır.

3-Öncelikle tedaviyi yürüten ve ilaç kullanımının gerekli olduğuna karar veren hekim tarafından, Sağlık Bakanlığından ilacın kullanımı ve yurtdışından temini için gerekli iznin alınması gerekmektedir. Bu konuda, tedavide yaygın olarak kullanılmakta olan bazı ilaçlar için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) web sayfasında “Sağlık Bakanlığından Ek Onaya Gerek Olmayan Yurtdışı İlaç Listesi” yayımlanmaktadır. Sık aralıklarla güncellenen bu listede yer alan tanı ve ilaçlar için Sağlık Bakanlığından şahıs bazında izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Hastalarımız, Sağlık Bakanlığının kullanım ve ithalat onayı, reçete, ilaç kullanım raporu ve diğer ilgili belgeler ile; Ek-4/C Listesinde kayıtlı bulunan ilaçlardan Kurumumuzca temin edilenler için Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine, diğerleri için ise Türk Eczacıları Birliği (TEB)'e başvurarak ilaçlarını temin edebilirler. Bunun yanı sıra hastaların kendi imkânlarıyla yurt dışından temin ettikleri ilaç bedellerinin de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kendilerine ödenmesi mümkündür.

4-1- Yurtdışından Kurumumuzca temin edilen ilaçların (bu ilaçların hangileri olduğu EK-4/C listesinde belirtilmektedir) temini için ilgili belgeler ile Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine ulaştırılan ilaç talepleri, İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hemen incelenir. İlaç teminine esas olacak belgelerin tam olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu belgelerde bir noksanlık yoksa yurt dışından ilaç temin işlemleri İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından başlatılır ve sonuçlandırılarak ilaç hastaya ulaştırılır.
2- EK-4/C listesinde yer alan ilaçlardan diğerleri için gerekli belgeler ile birlikte Türk Eczacıları Birliğine (TEB) ulaştırılan ilaç talepleri TEB tarafından hemen incelenir. İlaç teminine esas olacak belgelerin tam olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu belgelerde bir noksanlık yoksa yurt dışından ilaç temin işlemleri Türk Eczacıları Birliği tarafından başlatılır ve sonuçlandırılarak ilaç hastaya ulaştırılır.
3- İlacını kendi imkanları ile yurtdışından temin edecek olanlar; öncelikle Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurup söz konusu ilacın kullanımı ve yurtdışından temin edilmesine ilişkin onay alınmasını takiben Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları halinde izlenecek yol hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler.

5-1- Hasta adına eksiksiz düzenlenmiş elektronik reçete bilgisi,
2- Hastalığın tanısı, ilacın kullanılmasının gerekliliği, kullanılacak ilacın dozu ve kullanım süresini belirten elektronik ortamda düzenlenmiş ilaç kullanım raporu
3- Sağlık Bakanlığınca mevzuata göre verilen ilaç kullanım ve ithalat izni,
4- Hastanın T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimlik fotokopisi,
5- İlacın teslim edileceği adres, hastanın ev telefonu, cep telefonu ve ulaşılabilecek ikinci bir kişiye ait telefon numarası,
6- Hastanın sigortalılık durumuna göre reçete ekinde bulundurulması gerekli olan ve Genel Yazı / Kurum Web sayfası ile duyurulan evraklar.

6-Aşağıda yer alan belgelerin sigortalı ve hak sahipleri tarafından doğrudan Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz edilmesi halinde Kurum mevzuatı doğrultusunda kendilerine ödemeleri yapılır:
1- Hasta adına eksiksiz düzenlenmiş elektronik reçete bilgisi,
2- Hastalığın tanısı, ilacın kullanılmasının gerekliliği, kullanılacak ilacın dozu ve kullanım süresini belirten elektronik ortamda düzenlenmiş ilaç kullanım raporu,
3- Hastanın T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimlik fotokopisi,
4- İlacın teslim edileceği adres, hastanın ev telefonu, cep telefonu ve ulaşılabilecek ikinci bir kişiye ait telefon numarası,
5- Sağlık Bakanlığınca verilen ilaç kullanım ve ithalat izni,
6- İlacın Türk Eczacıları Birliği tarafından protokolde belirlenen süreler dahilinde temin edilemediğini gösterir belge,
7- Temin edilen ilaçların kutusu,
8- İlacın hangi ülkeden ve ne bedelle getirildiğini gösteren fatura veya buna eş belge aslı.
9- Hastanın sigortalılık durumuna göre reçete ekinde bulundurulması gerekli olan ve Genel Yazı / Kurum Web sayfası ile duyurulan evraklar.

7-Kurumumuzca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” nde (EK-4/C) yer almayan ilaçların bedelleri Kurumca ödenmemektedir. Bu husustaki başvuruların; Sağlık Bakanlığınca verilmiş ilaç kullanım onayı, reçete ve sağlık raporu gibi gerekli belgeler ile Türk Eczacıları Birliğine veya Kurumumuza yapılması gerekmektedir. Bir ilacın EK-4/C Listesine alınmasına yönelik Kurumumuza intikal eden taleplerin değerlendirmeleri, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılmaktadır.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager