Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışı Tedavi Giderleri

 

1-Ödeme için istenilen belgeler,
a- Yurt dışında görevli olduğunuza dair onay
b- Mahalli konsolosluktan tasdikli rapor, fatura ve diğer belgelerin aslına uygunluğu onaylanmış suretleri istenilmektedir.

2-Sürekli görevle yurt dışına gönderilenler ile birlikte yurt dışında bulunduğu bakmakla yükümlü olduğu kişilere, acil hal olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık hizmetleri bedelleri, yurtiçinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla Kurumca karşılanmaktadır.
Sağlık hizmeti giderleri, öncelikle işverenler tarafından ödenir ve yurt dışında görevli olunduğuna dair belge ile birlikte mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere (fatura vb.) dayanılarak Kurumdan talep edilir. Kurumca ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden yapılır. Tedavi giderinin Kurumun ödediği tutarları aşması halinde aşan kısım, işverenlerce karşılanır.

3-Geçici görevle yurt dışına görevlendirilen kişilerin sadece acil hallerde kendilerinin sağlık giderleri karşılanmakta olup, bakmakla yükümlü olunan kişilerin sağlık giderleri ise karşılanmamaktadır.

4-Yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilen kişilerin vefatları halinde cenaze giderleri Kurumumuzca ödenmemektedir. Bu konudaki talebin ilgilinin çalıştığı Kurumuna yapılması gerekmektedir.

5-Kurumumuzca yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilen kişiler için yol gideri ödenmemektedir. Bu konudaki talebin ilgilinin çalıştığı Kurumuna yapılması gerekmektedir.

6-1-, SUT eki “Yurtdışı Tetkike İlişkin Sağlık Kurulu Raporu” (EK-2/E-2) formatına uygun olarak tetkike ilişkin rapor düzenlenmesi gerekir.
2- Düzenlenen raporda yer alan tetkikin ülkemizde yapılamadığının Sağlık Bakanlığınca onaylanması gerekir.
3-Sonrasında tetkikin yurt dışında yapılması onayı Kurumumuzca da uygun görülmesi durumunda tetkik bedeli, tetkiki yapan yurt dışı sağlık hizmet sunucusunca düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden tarafınıza ödeme yapılacaktır.

7-Turistik amaçlı yurt dışında bulunan 4/c sigortalısı veya bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin hastalanmaları halinde kendileri tarafından karşılanan tedavi giderleri Kurumumuzca karşılanmamaktadır. İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinin genel sağlık sigortası hükümlerinden 4/c sigortalıları faydalanamamaktadır.Ancak, Kurumumuz Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 26.11.2012 tarih ve 2012/38 sayılı "Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin hastalık sigortası hükümlerinin 4/1 (b) ve 4/1 (c ) yönünden uygulanması" konulu genelgesinin "11 nci DİĞER HUSUSLAR" başlıklı maddesi; "Genelge kapsamındaki kişiler adına Almanya için sağlık yardım hakkı formüleri bu genelgenin yayımı tarihinden itibaren düzenlenecektir. Sözleşmeye yeni dahil edilen gruplarla ilgili olarak bu tarihten önceki sürelere ait talepler için formüler düzenlenmeyecektir."şeklindedir. Bu itibarla ikil sosyal güvenlik sözleşmelerden sadece Almanya için 26.11.2012 tarihinden sonra ilgililerin başvuruları halinde sözkonusu genelge hükümlerine uymak koşulu ile sağlık giderleri ödenmektedir.

8-Tedavinin yurt içinde yapılamadığına dair usulüne uygun yurtdışı tedavi için gerekli sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması ve sağlık kurulu raporunun Ankara Şehir Hastanesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafınca teyit edilmesi ve sonrasında Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olması halinde Kurumumuz (GSSGM) onayı ile yurt dışı tedavi giderleri karşılanmaktadır. Bu prosedür yerine getirilmez ise tedavi giderleri karşılanmamaktadır.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager