Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

İşe Başlamadan Önce Malul Olanlar ve Çalışma Gücündeki Kayıp Oranı %60'dan Az Olanlar

Hizmet Akdi İle Çalışanlardan İşe Başlamadan Önce Engelli Olanlara Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Ekim/2008 öncesi ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlardan işe başlamadan önce çalışma gücünün en az 2/3’ünün veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını yitirenler yaşları ne olursa olsun;


 en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanabilmektedir.


Ekim/2008 sonrası ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlardan ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılara yaşları ne olursa olsun;


en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.


Sigortalıların ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce malul olduklarının tespiti Kurum Sağlık Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalılar için 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3960 prim ödeme gün sayısı koşulu ilk defa 2008/Ekim sonrası sigortalı olanlar için uygulanacak olup sigortalılık süresinin başlangıç tarihine göre 3960 gün sayısı kademelendirilmiştir.

 

5510/28 İnci Madde Dördüncü Fıkra Ve Geçici 6 ncı Madde Yedinci Fıkra (c) Bendine Göre İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Malul Sayılanlar (4/1-(a) Sigortalıları İçin)

 

 

İlgili
Kanun

Madde

Sigortalılık Süresinin
Başlangıcı

Sigortalılık
Süresi

Gün
Sayısı

5510

GM.10/Bir

2008/Ekim(hariç) öncesi

15

3600

GM.6/Yedi-(c)

2008/Ekim (dahil) - 31.12.2008

15

3700

01.01.2009 - 31.12.2009

15

3800

01.01.2010 - 31.12.2010

15

3900

28/Dört

01.01.2011'den sonra

15

3960

 

Çalışma Gücündeki Kayıp Oranı % 60’dan Az Olan Sigortalılara Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Kurumumuz Sağlık Kurulunca sigortalının çalışma gücündeki kayıp oranının;


 - % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 prim ödeme gün sayısı,
 - % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 prim ödeme gün sayısı,


koşuluyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.


Hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalılar için ilk defa 2008/Ekim ayı başında sigortalı olanlar için sigortalılık başlangıç tarihine göre prim ödeme gün sayılarında kademelendirme öngörülmüştür.


 

İştirakçilerden İşe Başlamadan Önce Engelli Olanlara Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


 - 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlara,
 - Göreve girmeden önce raporu olmamakla birlikte daha sonra en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlere,


aylık talep tarihinde kamu görevlisi olarak görev yapmış olmak ve en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması şartıyla, istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

 


İştirakçilerden Çalışma Gücündeki Kayıp Oranı % 60’dan Az Olanlara Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Çalışmaya başladıktan sonra, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;


 a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
 b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

 
gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla da yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

 


Kamu Görevlilerinden İşe Başlamadan Önce Engelli Olanlara Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu görevlisi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engeli bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan kamu görevlisinin;


en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

 


Kamu Görevlilerinden Çalışma Gücündeki Kayıp Oranı % 60’dan Az Olanlara Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu görevlisi olarak ilk defa çalışmaya başlayanlara, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;


 a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
 b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,


malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

 


Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar ile Köy ve Mahalle Muhtarlarından İşe Başlamadan Önce Malul Olanlara Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engeli bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, yaşları ne olursa olsun en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

 

Bu kapsamdaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, Kurumumuza yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 

 

Çalışma Gücündeki Kayıp Oranı %60' dan Az Olan Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar ile Köy ve Mahalle Muhtarlarına Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

 


Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarlarından, Kurumumuz Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

 
- % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 prim ödeme gün sayısı,

-  % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 prim ödeme gün sayısı,

 

koşuluyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

 

Bu kapsamdaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, Kurumumuza yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager