Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

İCRA TAKİBİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Soru   1-Sosyal Güvenlik Kurumunca, sigorta primini süresinde ödemeyen borçlular hakkında hangi işlemler yapılmaktadır?
Cevap 1-Süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsilini teminen borçlular hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takip işlemleri uygulanmaktadır.

Soru    2-Borçlu, hakkında icra takip işlemlerine nasıl başlanılır?
Cevap 2-Borçlu hakkında icra takip işlemleri ödeme emrinin tebliği suretiyle başlanılmaktadır.

Soru    3-Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu ne yapmalıdır?
Cevap 3-Ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde borcun tamamını ödemesi, aksi takdirde aynı süre içerisinde mal bildiriminde bulunması, borçlarını tecil ve taksitlendirmesi gerekmektedir.

Soru    4-Süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklardan dolayı gecikme cezası ve gecikme zammı nasıl hesaplanmaktadır?
Cevap 4-Kurum alacaklarının yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanır.
Ayrıca, her ay için borç ödeninceye kadar Hazine Müsteşarlığınca açıklanan bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanmak suretiyle gecikme zammı alınır.

Soru   5-İcra takibindeki borçlar nasıl ödenebilir?
Cevap 5-Kurum ile anlaşmalı bankalara (mosip icra dosya seçimli 34 nolu ekrandan 26 haneli işyeri sicil numarası ile sorgu yapılarak) ödenir.

Soru    6-İcra takibine konu borçlar kredi kartı ile ödenebilir mi?
Cevap 6-İcra takibine konu borçlar ile bu borçların tecil ve taksitlendirilmesi halinde aylık taksitler Kurum web sayfasından e-Devlet üzerinden kredi kartı ile prim ödeme bölümünden 7/24 ödenebilmektedir.

Soru    7-Mal bildiriminde bulunulmamasının müeyyidesi nedir?
Cevap 7-Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde borcun ödenmemesi ve mal bildiriminde bulunulmaması halinde bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

Soru    8-Ödeme emrine karşı itiraz nereye nasıl yapılır?
Cevap 8-Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği ya da zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinin bulunduğu yer iş mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilir.

Soru    9-Borçlu tarafından mal bildiriminde bulunulmakla birlikte borcun ödenmemesi halinde Kurumca ne gibi işlemler yapılmaktadır?
Cevap 9-Mal bildiriminde bulunulması icra takip işlemlerinin yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Borcun ödenmemesi veya taksite bağlanmaması halinde mal bildiriminde gösterilen veya Kurumca tespit edilen her türlü mal,  hak ve alacaklarına haciz uygulanmak suretiyle takip işlemlerine başlanılır.

Soru    10-Borcunu ödemeyenlerin banka mevduatları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulması mümkün müdür?
Cevap  10-Borçlunun banka mevduatları, maaş, ücret, kira gibi gelirleri ve üçüncü kişilerdeki her türlü hak ve alacakları ilgililere haciz bildirisi tebliğ edilerek haczedilir.

Soru    11-Hakkında icra takip işlemleri başlatılan borçlunun araçları haczi ve trafikten men edilmesi nasıl yapılmaktadır?
Cevap 11-Borçlulara ait Türkiye Noterler Birliğinde sicil kayıtları tutulan araçlar Kurumca elektronik ortamda sorgulanarak haczedilmekte ve elektronik ortamda trafikten men işlemleri yapılabilmektedir.

Soru    12-Kuruma olan borçlar taksitler halinde ödenebilir mi?
Cevap  12-Borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlunun yazılı talebi halinde üniteye olan tüm borçları tecil ve taksitlendirilebilir.

Soru     13-Taksitlendirme işlemleri için nereye müracaat edilmelidir?
Cevap  13-Borçların tecil ve taksitlendirilebilmesi için icra takibinin yapıldığı sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Soru     14-Taksitlendirme işlemleri için hangi belgeler istenilmektedir?
Cevap  14-a)Talep dilekçesi,
                  b)Mali durum belgesi veya raporu,
                  c)Taksitlendirilecek borca karşılık teminat gerekmesi halinde verilecek teminatın değer tespit raporu.

Soru     15-Tecil ve taksitlendirmelerde alınacak teminat tutarı nedir?
Cevap  15-50.000 Türk Lirasını aşmayan borçlar için teminat alınmamaktadır.
              50.000 Türk Lirasını aşan borçlar için 50.000 Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir.
 Ancak, haczedilmiş mallar değeri tutarınca teminat yerine geçer.

Soru     16-Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak neler kabul edilmektedir?
Cevap  16-a)Para,
                  b)Banka teminat mektubu,
                  c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
                  d)Borçlu veya borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul ve gayrimenkul mallar (haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.)
Yukarıdakilerin teminat olarak verilememesi halinde Kurumca kabul edilmesi şartıyla müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla muteber bir şahıs kefil olarak gösterilebilir.

Soru     17-Teminat olarak verilen gayrimenkullerin değer tespiti kimler tarafından yapılmalıdır? 
Cevap  17-a)Kurum teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,
                  b)Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,
                  c)Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu birlik yönetimlerince bilirkişilik,  eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar,
                  ç)Bankalar ve Sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,
                  d)Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar.

Soru     18-Borcun taksitlendirilmesi halinde teminat dışındaki hacizler kaldırılır mı?
Cevap  18-Tecil ve taksitlendirmenin kabul edilmesi halinde borcun tamamını karşılayacak miktarda teminat bulunması kaydıyla teminat haricindeki diğer mallar üzerindeki hacizler kaldırılabilecektir.

Soru     19-Tecil ve taksitlendirme en fazla kaç ay yapılabilir?
Cevap  19- Borçlunun;
“Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar”  formülü sonucu bulunacak oranın (rasyo)  “2” ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilmektedir.  Çok zor durum haline ilişkin rasyonun, “1,5” ve altında olması durumunda, azami 36 aya kadar, “1,51” ila “2,00” Aralığında olması halinde ise azami 30 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilmektedir.
Rasyonun “2,01” ve üzerinde olması halinde ise zor durum hali olmadığından borç tecil ve taksitlendirilmez.
 
Soru     20-Taksitlendirilen borca uygulanan tecil faiz oranı nedir?
Cevap  20-Tecil faiz oranı yıllık % 15 olarak uygulanmaktadır.

Soru     21-Yapılan taksitlendirme işlemi hangi şartlarda bozulmaktadır?
Cevap  21-a)Taksitlerden bir veya birbirini izleyen iki taksitin ödenmemiş olması durumunda, bu taksit ya da taksitlerin, ödenmeyen ilk taksiti izleyen üçüncü taksitle birlikte tüm taksitlerin ödenmemiş olması,
                  b)Borçluların tecil ve taksitlendirmeye konu borca ilişkin son ayı izleyen ayların (carî ayların) ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında dört defadan fazla yerine getirmemeleri,
                  c)Bir takvim yılında en fazla dört aya ait ödenmeyen ya da eksik ödenen cari ay borçlarının taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmemesi, halinde tecil ve taksitlendirme bozulur.

Soru     22-Tecil ve taksitlendirme devam ederken teminat değişikliği yapılabilir mi?
Cevap  22-Tecil ve taksitlendirme talebi kabul edildikten sonra borçlunun gösterdiği teminatlarda değişiklik talep edilmesi halinde, değişikliğin talep edildiği tarihe kadar olan taksitler ile cari ay borçlarının ödenmiş olması kaydıyla, borçlunun verdiği teminat, kısmen veya tamamen aynı değerde ve aynı nitelikte veya paraya çevrilmesi daha kolay başka teminatlarla değiştirilebilir.

Soru    23-Tecil ve taksitlendirme devam ederken tecil faizi oranının değişmesi halinde hangi oran uygulanır?
Cevap 23-Tecil faizi oranının yükselmesi halinde değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış taksitlere veya henüz sonuçlanmamış taleplere istinaden yapılacak taksitlendirmelere eski faiz oranı,
Tecil faizi oranının düşmesi halinde ise yapılmış veya henüz sonuçlanmamış taksitlere değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski faiz oranı, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni faiz oranı, uygulanır.

Soru    24-Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde borçlular hakkında hangi işlemler yapılmaktadır?
Cevap 24-Teminatın paraya çevrilmesi ve diğer cebri icraya ilişkin hükümler uygulanarak alacak tahsil edilir.

Soru     25-Tecil ve taksitlendirmenin borçlulara sağladığı kolaylıklar nelerdir?
Cevap  25-a)Borcun taksitler halinde ödenmesi durumunda borçlu hakkındaki tüm icra takipleri durur.
                  b)Yasalarla getirilen teşviklerden diğer şartların da taşınması halinde yararlanılır.
                  c)Taksitlerin ve cari ayların düzenli ödenmiş olması kaydıyla ihalelere girilmesi için borcu yoktur yazısı alınır.
                  d)Taksitlendirme süresince tecil faizi uygulandığından ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz.

Soru    26-Limited şirket müdür ve ortaklarının şirketin ödenmeyen prim ve diğer borçlarından dolayı sorumluluğu nedir?
Cevap 26-Limited şirket müdürleri, görev yaptıkları dönemlerden kaynaklanan borçlarının tamamından şirket tüzel kişiliği ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Limited şirket ortakları ise, şirket tüzel kişiliğinin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan borçlardan şirketteki hisseleri oranında sorumludurlar.
 
Soru   27-Limited şirketteki hissenin devredilmesi halinde  devreden/devralan şahısların sorumluluğu nedir?
Cevap 27-Limited şirket ortağının şirketteki hissesini devretmesi halinde, hisseyi devreden ve devralan şahıslar, devir öncesine ait vadesi geçmiş olan prim ve diğer borçların ödenmesinden,  hisseleri oranında sorumlu tutulurlar.

Soru    28-Anonim şirketin borçlarından dolayı yöneticilerin sorumluğu nedir?
Cevap 28-Anonim şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri görev yaptıkları dönemlerde tahakkuk eden prim ve diğer borçların ödenmesinden şirket tüzel kişiliği ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Soru    29-Kurumun prim ve diğer alacakları için Kurumca bağlanan gelir ve aylıklara haciz konulabilir mi?
Cevap 29-Kurumdan gelir ve aylık alanların Kuruma 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen borcunun bulunması halinde, 5510 sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre gelir ve aylıklara haciz konulabilmektedir.

Soru    30-Kamu kurumlarının ödenmeyen prim ve diğer borçlarından dolayı kimler sorumludur?
Cevap 30-Kamu tüzel kişiliği ile beraber kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, üst düzeydeki yöneticileri veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri borçların ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Soru    31-Kurumca satışa çıkartılmış malların satışından hangi durumda vazgeçilir?
Cevap 31-Ünitedeki borçların tamamının ödenmesi halinde satıştan vazgeçilir.

Soru    32-Satış işlemlerine başlanıldığında borçlu tarafından yapılan tecil ve taksitlendirme kabul edilir mi?
Cevap 32-Haczedilen menkul ya da gayrimenkul malın satış ilanına kadar yapılacak tecil ve taksitlendirmeler şartlar yerine getirildiğinde kabul edilebilir. Ancak, malın satış ilanının yayımlanmasından sonra yapılan tecil ve taksitlendirmeler kabul edilemeyeceğinden, bu durumdaki icra takip dosyaları için satış işlemlerine devam edilir.

Soru    33-Satışa çıkarılan mallarda taliplilerin yatıracağı teminat tutarı ne kadardır?
Cevap 33-İhaleye girecek taliplilerden satışa çıkartılan malın muhammen bedelinin %7,5 oranında teminat alınmaktadır.

Soru    34-Kurumca 6183 sayılı Kanuna göre satışa çıkartılan malların satış ilanlarına en kolay nasıl ulaşılır?
Cevap 34-Satışa çıkartılan mallara ait satış ilanlarına Kurum web sayfasından ve ilgili ünite ilan panosundan ulaşılabilir.

Soru    35-İcra satışlarının ihalesi nasıl yapılmaktadır?
Cevap 35-İcra satışları açık artırma usulü ile ilgili ünitece belirlenen yer ve zamanda yapılmaktadır.

Soru    36-Açık artırma usulü ile satılamayan menkul malları, pazarlık yolu ile satın alabilmek için nereye müracaat edilmelidir?
Cevap 36-Pazarlık usulü ile menkul mal almak isteyen taliplilerin ünitelerimiz satış birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

SİGORTALILIK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager