Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

5434 sayılı Kanuna tabi İsteğe Bağlı İştirakçilik

5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer personel kanunları ile kendi kuruluş kanunlarına göre Kanun iştirakçisi olarak en az 10 yıl çalıştıktan sonra,

  • Kanunun yürürlük tarihinden önce görevinden ayrılmış olanların kanunun yürürlük tarihinden itibaren (21/09/2004 tarihinden) üç ay içinde,
  • Kanunun yürürlük tarihinden sonra görevlerinden ayrılanların ise görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde,

Kuruma yazılı olarak müracaat etmeleri ve herhangi bir sosyal güvenlik statüsüne zorunlu olarak prim ödemeleri gereken görevlerde çalışmamaları halinde talep dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgileri kurulmaktadır.

Kanun uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgileri kurulanların emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık, derece, kademe ve varsa ek göstergeleri üzerinden emekli keseneğine esas diğer unsurlar da nazara alınmak suretiyle hesaplanmakta ve ilgililer tarafından bu tutarın ait olduğu ay içerisinde Kurumumuz hesabına yatırılması gerekmektedir.

5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçilik;

  • Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması,
  • Diğer sosyal güvenlik statüleri kapsamında zorunlu olarak sigortalılığın başlaması,
  • Vazgeçme hallerinde sona erdirilmektedir

Altı aydan fazla emekli keseneği ve kurum karşılığının yatırılmaması ve vazgeçme sebebiyle isteğe bağlı iştirakçiliğin sona ermesi halinde bu kişilerin tekrar isteğe bağlı iştirakçi olmaları mümkün değildir. Zorunlu sigortalılık sebebiyle sona erme halinde ise zorunlu sigortalılığın sona ermesinden itibaren 6 ay içinde yeniden başvuru hakkı bulunmaktadır.

 

SİGORTALILIK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager