Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
TR EN  
 
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

 

Yazım Kuralları

SGD YAZIM KURALLARI

I-Genel Kurallar

1.Yazı, word formatında, 1,5 satır aralığında, ana bölümleri 12 punto; dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto büyüklüğünde ve (Times New Roman) karakterinde yazılmalıdır.

2. Yazar tarafından yazıda yer alması istenilen görsel malzeme basım tekniklerine uygun olmalıdır. Gönderilen fotoğraflar “jpeg”, “tiff” ya da “png” uzantılı, çözünürlüğü en az 500 dpi olmalıdır.

3. Tablolar ve şekiller metin içinde yer almalıdır. Bütün tablolar ve şemalara başlık ve sıra numarası verilmelidir. Denklemlere de ayrıca sıra numarası verilmeli ve sıra numarası parantez içinde sayfanın sağ tarafında yer almalıdır.

4. Tablolar ve şekiller “Excel” formatında ayrıca gönderilmelidir.

5. Yazının giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir. İzleyen bölümler yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde numaralandırılmalıdır.

 

II-Sayfa Yapısı

Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm, cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

 

III-Yazının Başlığı

Sadece baş harfleri büyük olmalı; yazı biçimi 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Örnek: İşyerlerinde ve İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hiyerarşisi

 

IV-Makalenin Yazar(lar)ı 

a) Makale tek yazarlı ise, yazarın adı yazının başlığının iki satır altına, sol tarafa yanaşık; ad küçük harf, soyadı büyük harfle, 10 punto ve kalın yazılmalıdır. Soyadı üzerine konulan dipnot (parantez içine alınmayacak) ile sayfanın sonuna yazarın akademik unvan, üniversite, fakülte, yüksekokul, kurum adı, bölüm ve e-posta adresi bilgileri bu sıra ile aralarına nokta konularak 10 punto ile açık ve düz yazılmalıdır. 

Örnek: Müge ERSOY KART*

*Prof. Dr. - Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, kurumsal e-posta adresi 

b) Makale iki yazarlı ise, yazarların ad ve soyadları yine başlığın 2 satır altına, ikisi de sola yanaşık ve üst üste yukarıda belirtilen şekilde ayrı ayrı dipnot numaraları verilerek yazılmalıdır. 

Örnek:   Emel İSLAMOĞLU*
               Sinem YILDIRIMALP**

*Doç. Dr. - Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, kurumsal e-posta adresi 
**Doç. Dr. - Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, kurumsal e-posta adresi 

 

V- Özet ve Anahtar Kelime Yazımı
 
Türkçe ve İngilizce öz metinleri; makalenin amacını, kullanılan yöntemleri ve çalışmada yer alan hususları belirten en az 150 en fazla 200 sözcük arasında olmalıdır.  

Anahtar Sözcükler / Keywords, Türkçe / İngilizce öz metinlerinin hemen alt satırında 10 punto, düz, açık ve sola hizalı yazılmalıdır. En az üç ve en fazla beş anahtar sözcük kullanılmalıdır. 

 

VI- İlk Sayfa İçin Yazım Sıralaması Şablonu

Makalenin Türkçe başlığı, İngilizce başlığı, yazar ad(lar)ı, Türkçe ÖZ metni, Türkçe Anahtar Sözcükler, İngilizce ÖZ metni (Abstract başlığı ile), İngilizce Anahtar Sözcükler (Keywords) ve sayfanın sonunda da Yazar(lar) bilgileri şeklinde olmalıdır.

 

VII- Yollamalar, Dipnot ve Kaynakça

Yazarlar dipnot yerine metin içi atıf yöntemini kullanmalıdır. Metin içinde yapılan yollamalar parantez içinde gösterilmelidir. Kaynakça da bu yollama sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. Tüm atıflar ve kaynakça APA yöntemine göre düzenlenmelidir. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:

 

a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap): 
Örnek: (Arıcı, 1999: 26)

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda: 
Örnek: (Arıcı, 1999a: 35, 1999b: 40)

Kaynakçada: 
Örnek: Arıcı, K. (1999a). Sosyal Güvenlik Dersleri. Ankara: Basımevi/Yayınevi Adı. 
              Arıcı, K. (1999b). Kitap Adı. Ankara: Basımevi/Yayınevi Adı.

Metin içindeki yollamada (makale): 
Örnek: (Alper, 1997: 10)


Kaynakçada:
Örnek: Alper, Y. (1997) Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Yaşının Tespiti. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı.

 

b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
Örnek: (Tuncay ve Ekmekçi, 2011: 188) 

Kaynakçada:
Örnek: Tuncay, C. ve Ekmekçi, Ö. (2011). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. İstanbul:       Basımevi/Yayınevi Adı.

Metin içindeki yollamada (makale): 
Örnek: (Polat ve Cam, 2014: 19). 

Kaynakçada: 
Örnek: Polat, C. ve Cam, E. (2014). Fundamental Rights: The Product of Case Law? Before the Treaty of Lisbon. Avrupa Araştırmaları Dergisi. Cilt 21. Sayı 1.

 

c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap): 
Örnek: (Fişek, Özşuca ve Şuğle, 1998: 98) 

Kaynakçada: 
Örnek: Fişek, G., Özşuca, Ş. T., ve Şuğle, M.A. (1998). Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946-1996. Ankara: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Sosyal Sigortalar Kurumu. Yayın No: 598.

Üçten çok yazarlı makalelerde de kaynakça ve yollamalar yukarıdaki örneğe göre yapılacaktır.

 

d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:
Örnek: (Riddell, 1994: 53) 

Kaynakçada:
Örnek: Riddell, P. (1994). Major and Parliment. The Major Effect. (Editörler: Dennis Kavanagh ve Anthony Seldon). London: Macmillan. 46-63. 

Metin içindeki yollamada: 
Örnek: (Üstündağ ve Yoltar, 2007: 73-76) 

Kaynakçada: 
Örnek: Üstündağ, N. ve Çağrı, Y. (2007). Türkiye’de Sağlık Sisteminin Dönüşümü. Bir Devlet Etnografisi. Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar (Derleyenler: Çağlar Keyder, Nazan Üstündağ, Tuba Ağartan, Çağrı Yoltar). İstanbul: İletişim Yayınları. 55-9.


e) DOI numarası almış dergilerde yayımlanan makaleler:

Metin içindeki yollamada:
Örnek: (Yazar ve Yazar, 2009: 11-22)

Kaynakçada:
Örnek: Yazar, A. & Yazar, B. (2009). Sadece çalışmanın ilk kelimesi büyük harfle yazılır. Çalışmanın yayınlandığı dergi adı her kelimesi büyük harfle başlayacak şekilde italik yazılır. 3(2), 11-22. doi: 10.1017/0118-61443.27.2.7245

 

f) Kurum Yayınları:

Metin içindeki yollamada:
Örnek: (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012: Sayfa No). 

Kaynakçada:
Örnek: SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012), Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, Ankara.

 

g) İnternet Kaynakları:

Metin içindeki yollamada: 
Örnek: (Yazıcı, 2005)

Kaynakçada:
Örnek: Yazıcı, S. (2005). OECD Ülkelerinde Emeklilik Sistemlerinin Karşılaştırması. [http://www.mfa.gov.tr/oecd ulkelerinde-emeklilik-sistemlerinin karsilastirmasi.tr.mfa]. (Erişim: 25 Şubat 2019).

Metin içindeki yollamada:
Örnek: (SGK, 2012) 

Kaynakçada:

Örnek: Sosyal Güvenlik Kurumu (2012). Ev Kadınlarına Sağlanan Farklı Sigortalılık Şartları ve Emeklilik İmkânı. [http://www.sgk.biz.tr/evkadinlarina-saglanan- farklisigortalilik-sartlari-ve-emeklilik-imkani] (Erişim: 20 Aralık 2012).

 

h) Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin Devlet Memurları Kanunu için DMK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için ASBHK gibi.

 

ı) APA yazım stilinde, dipnot ve sonnot kullanımı tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kullanılmalıdır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2015
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager