Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih ve 26713 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 5502 Sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş, bu kanunun geçici 1 nci maddesi ile 4957 sayılı Sosyal Güvenlik kurumu teşkilatı Kanunu ile kurulan sosyal Güvenlik Kurumu, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) ile 5434  sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının; merkez ve taşra teşkilatlarının kadroları ile  kadrolarında görev yapan memur ve işçileri, 657 sayılı Devler Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereği çalıştırılan personeli mevcut statüleri ile her türlü taşınır ve taşınmazları  bu kanunun yürürlük  tarihi itibariyle  görevleri ile birlikte Kuruma  devredilmiştir. Geçici 2 nci madde ile Kurumun merkez ve taşra teşkilatının kadroları ile kademeli olarak en geç üç yıl içinde bu Kanuna uygun hale getirileceği hüküm altına alınmış ve 20/05/2009 tarihi itibariyle üç sosyal güvenlik Kurumu (SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) tek çatı altında tamamen birleştirilmiştir.


5502 sayılı Kanunla  SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nı birleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu, uygulamada norm ve standart birliği sağlamak üzere İl Müdürlükleri bünyesinde kurulacak Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri aracılığıyla hizmeti vatandaşlarımızın  en üst seviyede kaliteli hizmet sunmayı amaç edinmiştir.


Kurum Başkanlığımız, merkez birimlerindeki yapılandırmasını tamamlamış, taşra birimlerimize Sosyal Güvenlik İl Müdürlerinin atanmaları ve 04/02/2008 tarihinde  görevlerine başlatılmalarıyla da  taşrada fiili birleşme gerçekleştirilmiştir.


5502 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde taşra teşkilat yapısı düzenlenmiş, buna göre her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak sosyal güvenlik merkezinden oluşacağı hüküm altına alınmıştır.


Sosyal Güvenlik Kurumu kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açıdan özerk, 5502 saylı Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Kuruluşudur. Kurum, Sayıştay denetimine tabidir.


Kurumun temel amacı sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin adil, kolay erişebilir,aktüeryal     ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.


Kurumun görevleri


a-Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal  güvenlik politikalarını, uygulamak, bu politikaları geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapmak.


b-Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek,       haklarını, kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.


c-Sosyal güvenliğe ilişkin kanunlarda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve           uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usûlüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.


ç-Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.


d-5502 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager