Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı

Şube Müdürü
 
Adı ve SOYADI Mecit KULAKSIZ
Telefon 0(312)458 76 01
E-posta GSSTescilPrimDB@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / Ankara
Bağlı Birimler

Sigorta Şirketleri ve Güvence Hesabı Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü
 
Adı ve SOYADI Nuray SÖYLEMEZ
Telefon 0(312)458 81 10
E-posta GSSTescilPrimDB@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / Ankara
Bağlı Birimler

GSS Tescil Şube Müdürlüğü

GÖREV TANIMI 

a) Genel sağlık sigortalılarının tescil işlemlerini yürütmek.
b) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların prim ve primlerine ilişkin alacaklarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
c) Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
ç) Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescil işlemlerini yapmak.
d) 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılan gelir testi sonuçlarına göre genel sağlık sigortalılarının tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
e) 2918 sayılı Kanunun 98 inci ve 611 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi uyarınca, sigorta şirketleri ve güvence hesabından Kurumumuza aktarılması gereken alacakların tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak,

f)Mevzuat alanına giren konularda idari para cezası uygulanması gereken fiillerin tespitini yapmak ve bu fiillere ilişkin idari para cezalarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmasını teminen ilgili birimlere aktarılmasını sağlamak.
g) Primlerin ve idari para cezalarının terkin ve zamanaşımına ilişkin mevzuatın hazırlanması ile bu konulara ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
ğ) Kanun gereği genel sağlık sigortalısı sayılmayanlara ilişkin verilerin elektronik ortamda tutulmasını ve bu amaçla ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlamak.
h) Görev alanına giren prim ve diğer alacaklardan tahsil edilemeyenleri gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek suretiyle icraya intikal ettirmek.
ı) Görev alanına giren konularda, diğer kurum ve kuruluşlarla müşterek yürütülecek çalışmalarda koordinasyonu sağlamak.
i) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
j) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
k) Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikleri değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
l) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager