Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Asgari İşçilik Daire Başkanlığı

Şube Müdürü
 
Adı ve SOYADI Zeki KÖKSAL
Telefon 0 (312) 458 71 93
E-posta aidb@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / Ankara
Bağlı Birimler

Mevzuat ve Program Şube Müdürlüğü-I
Asgari İşçilik Tespit Komisyonu Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü
 
Adı ve SOYADI Şükrü KOCAKAPLAN
Telefon 0 (312) 458 80 12
E-posta aidb@sgk.gov.tr
Adres Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / Ankara
Bağlı Birimler

Mevzuat ve Program Şube Müdürlüğü-II
Doküman Yönetimi ve Bilgilendirme Şube Müdürlüğü


GÖREV TANIMI​

a) Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Kurumca araştırılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
b) Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde bir veya birden fazla kurulacak Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun oluşumunu, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.
c) Görev alanına giren konularda idari para cezası uygulanması gereken fiillerin tespitini yapmak ve bu fiillere ilişkin idari para cezalarının tahakkuk işlemlerinin yapılmasını teminen ilgili birimlere aktarılmasını sağlamak.
ç) Asgari İşçilik Tespit Komisyonlarının görevlerinin yerine getirilmesinde eşgüdümü sağlamak.
d) Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca tespit edilen çeşitli işkollarına ait işlerin asgari işçilik oranlarının yayımlanmasını sağlamak.
e) Asgari işçilik oranları belirlenmemiş olan iş kolları ile ilgili birimlerden gelen dosyaları, varsa eksikleri gidererek Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirmek.
f) Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca yapılacak inceleme sonucu ilave bilgi ve belge teminine ihtiyaç duyulması halinde söz konusu eksikliklerin giderilmesini sağlamak.
g) Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından tespiti yapılan asgari işçilik oranlarının ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
ğ) Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun talebi üzerine Komisyon adına gerektiğinde ilgili meslek veya kamu kuruluşlarından yazı ile görüş istemek.
h) Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun verdiği kararlar ve verilen kararlara yapılan itirazlar hakkında gerekli koordinasyon işlemlerini yürütmek.
ı) Asgari işçilik yöntemleri hakkında araştırmalar yapmak, bu yöntemleri geliştirmeye yönelik projeler yapmak.
i) Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun karar ve çalışmalarını tasnif ederek istatistiki olarak değerlendirip her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunmak.
j) İhale yoluyla yapılan işlerle ilgili olarak işverenlerin hak edişlerinin ödenmesi, teminatların iade edilmesi veya nakde çevrilmesine ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak.
k)İşverenlere verilen devlet yardımı, teşvik ve desteklerde Kurumdan alınacak borcu yoktur yazılarına ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak.
l) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
m) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
n) Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikleri değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak
uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
o) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager