Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

SDSGRP

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP)

Projeyi Yürüten Birim: Sosyal Güvenlik Kurumu, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı, Proje Koordinasyon Birimi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 09.09.2009 – 31.08.2013

Projenin Maliyeti ve Finansman Kaynakları: Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında proje finansmanına yönelik kredi anlaşması ve proje hazırlığına yönelik hibe anlaşması ile finansman sağlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda SDSGRP ye ilişkin kredinin ve proje hazırlık hibesinin finansal detayları verilmiştir.
                                                                 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ve SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ
KAPSAMINDA
TAHSİS EDİLEN FONLAR
KaynaklarSGK
200.000 USD
Sağlık BakanlığıToplam
Hazırlık Hibesi682.000 USD882.000 USD
Kredi(SDSGRP)3.090.000 €53.010.000 €56.100.000 €

Projeyi Hazırlayanlar: Bahsi geçen proje, Dünya Bankası (DB) tarafından finansmanı sağlanan diğer projeler gibi, öncelikle güncel Hükümet Programı ile paralel olarak hazırlanan Dünya Bankası Ülke Ortaklık Stratejisi’ne uygun olarak, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın dış borçlanma politikası ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın yatırım önceliği belirleme ve yatırım planlama politikaları çerçevesinde her iki Kurumun da görüş, öneri ve onayları alınarak, ortak yürütücüler olan Sağlık Bakanlığı (SB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bu kurumlarda istihdam edilen danışmanlar ve Dünya Bankası (DB) sektör temsilcilerinin ortak yürüttüğü hazırlık süreci sonucu oluşturulmuştur.
Bu hazırlık sürecinde, Kuruma destek sağlanması amacıyla, gerekli eğitim ve danışmanlık masraflarının karşılanması için, yukarıda “PHRD Grant” olarak adı geçen “Hibe” imkânı sağlanmıştır.

Proje Ortakları: Sağlık Bakanlığı

Projeden Faydalananlar: Projenin faydalanıcıları, proje yürütücüsü olan SB ve SGK personeli ve hizmetlerinden faydalanan vatandaşlardır.

Projenin Gerekçesi: (SGK için)


1) Genel Sağlık Sigortasının uygulama etkinliğini arttırmak

2) Vatandaşların sosyal güvenlik sistemden kesintisiz yararlanmasını teminen önceki sosyal güvenlik kurumlarındaki veritabanlarının birleştirilmesi ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesi
3) Sistemin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ve gelir gider dengesinin kurulabilmesini teminen prim toplama ve izleme sisteminin daha etkili hale getirilmesi
    
Projenin Amacı (SGK-SB Ortak)

1) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı’nın tedarikçi ödemeleri ve sağlık sistemi performansına yönelik reformları geliştirme ve uygulama konusundaki etkililiğini artırmak.
2) Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için çıktıya dayalı finansman pilot çalışması yapmak.
    
Projenin Hedefleri (SGK-SB Ortak):

1) Kılavuzluk ve tedarikçi reform fonksiyonlarını yürütmek için Sağlık Bakanlığı ve tedarikçi kapasitesinin artırılması
2) Aile hekimliği hizmet merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinin çıktıya dayalı finansman mekanizmalarını kullanarak BOH Eylem Planı uygulaması
3) SGKnın Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Reformları uygulama kapasitesinin artması
    
Projenin Sonuçları (SGK-SB Ortak)

1) Birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanmanın artması;
2) Aile hekimleri tarafından sevk edilen, uzmanlara ilk kez ziyaret yüzdesinde artış;
3) Sağlık hizmetlerinden müşteri memnuniyetinin artması;
4) SGK nın ilaç ve ayaktan hasta hizmetleri harcamalarının azalması
5) Pilot illerdeki 18-29 yaş grubunda sigara kullanım prevalansının pilot olmayan illere göre daha fazla azalması
6) Pilot illerdeki nüfusta yüksek tansiyonun pilot olmayan illere göre daha fazla azalması
    
Açıklamalar: Proje bileşenleri ve bütçeleri aşağıdadır.

A Bileşeni: SB nın Stratejik Planının Desteklenmesi (SB)
B Bileşeni: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların (BOH) Önlenmesi ve Kontrolünün Çıktı- Bazlı Finansmanı için Pilot Çalışma Yapılması (SB)
C Bileşeni: Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Oluşturulması (3,09 M EURO) (SGK)
C 1 Alt-Bileşeni: Genel Sağlık Sigortasının uygulanması ve teşvik edilmesi için SGK kapasitesinin gelişimi (2.77 M EURO) (SGK, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
C 2 Alt-Bileşeni: SGK Proje Yönetimi (0.32 M EURO)

 

KURUMSAL

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager