Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

5434 sayılı Kanuna tabi Kamu Görevlileri

 

 

2008 yılının Ekim ayı başından önce göreve başlayan kamu görevlileri ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uyarınca mülga hükümleri de dahil olmak üzere 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilmektedir.

Mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar 5510 sayılı Kanundaki gibi “sigortalı” olarak değil, “iştirakçi” olarak ifade edilmektedir.

5434 sayılı Kanuna göre iştirakçilere emekli aylığı bağlanacak haller istekle emeklilik ve re’sen emeklilik olarak iki kısımda incelenebilir.

 

İştirakçilere İstekle Emekli Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


İstekle emeklilik kişilerin mülga 5434 sayılı Kanunda belirtilen hizmet ve yaş şartlarını bir arada yerine getirmesi sonucu elde edilen bir haktır.


08/09/1999 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak hizmet süresi bulunanlar kadın 20, erkek 25 hizmet yıllarını tamamlamaları ve kademeli geçiş sürecinde tabi oldukları yaşları doldurmaları halinde,


08/09/1999 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak göreve başlayanlardan Kadın için 58, erkek için ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisinin de hizmet sürelerinin 25 yıl ve daha fazla olması halinde,

 
emekli aylığına hak kazanabilmekte ve istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmektedir.


Ayrıca, iştirakçilerden 15 yıl fiili hizmet müddeti bulunanlar 61 yaşlarını doldurduklarında istekleri halinde kendilerine emekli aylığı bağlanabilecektir.

 

İştirakçilere Re’sen Emekli Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Re’sen emeklilik ise kişilerin istemleri dışında Kanunda yer alan şartların varlığı nedeniyle kurumlarınca yapılan emeklilik işlemidir.


30 hizmet yılını tamamlamış olanlar (seçilmiş belediye başkanları ve illerin daimi komisyon üyeleri hariç) kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re’sen emekliye sevk edilebilmekte, bunlara 61 yaşlarını da doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanabilmektedir. Kadın ve erkekler aynı şartlara tabidirler. Bu durumda, re’sen emekliye sevk edilenlerin 61 yaşlarını doldurmamış olmaları halinde; kendilerine toptan ödeme yapılmayıp, 61 yaşlarını doldurduktan sonra açıkta iken yapacakları başvurularına istinaden haklarında aylık bağlama işlemi yapılacaktır.


İştirakçilerden 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re’sen emekliye sevk edildiklerinde fiili hizmet süreleri 15 yılı doldurmuş olmak kaydıyla kendilerine emekli aylığı bağlanacaktır. Buna göre, kurumlar iştirakçilerden özel yaş haddi bulunmayanlardan 65 yaşını dolduranların, yaş hadlerini doldurdukları tarihleri takip eden aybaşından itibaren re’sen emekliye sevk ederek görevleriyle ilişiklerini keseceklerdir.


Bunun birlikte iştirakçiler sicilleri nedeniyle de re’sen emekliliğe sevk edilebilirler.

 

İstekle Emekli Aylığının Bağlanması İçin İştirakçiler Tarafından Nereye ve Nasıl Başvurulur?


Kamu görevlileri, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuru yapacaktır.

 

Kimler Başvurabilir?


Emekli aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren iştirakçiler başvuru yapabilmektedir.

 

Müracaat için Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

İştirakçi/sigortalı olarak görev yapmakta olanların son defa görev yapmakta oldukları kuruma, iştirakçiliği/sigortalılığı herhangi bir nedenle sona ermiş olanların ise kendisinin veya varsa vekilinin, kısıtlı veya hükümlülerin vasisinin, “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” (Ek-38) http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/form_ve_dilekceler/formlar ile doğrudan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvurması veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden talepte bulunulması gerekmektedir.

 

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?


Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişinin kurumuna ve kendisine bilgi yazısı gönderilmektedir.

 

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkSMS

 

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/

 

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?


Kurum tarafından ilk defa bağlanan aylıklar, emeklilik taleplerinde bulunan sigortalıların tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığı ile ödenmekte; tercihte bulunmayanların ise ilk bağlanan aylığı ülke genelindeki şube ağının en yaygın olması nedeniyle T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmektedir.  Emekli, dul ve yetimler aylıklarını bu bankaların herhangi bir şubesinden çekebilmektedir.

 

Ancak, ilk bağlanan aylık ve varsa ikramiye tutarı ödemeleri sigortalı ve hak sahiplerinin hesap numarasına gönderilmemekte, T.C. kimlik numarası ile PTT/bankalara gönderilmekte dolayısıyla ilk kıst ödemeler ile ikramiye ödemeleri PTT/bankalar tarafından T.C. kimlik numarasından sorgulama yapılarak ödenmektedir.

 

 

Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Kamu görevlileri için ödeme günleri Ziraat Bankası için her ayın 1 ila 5’i arasında, diğer bankalar için de her ayın 1’idir.


Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?


Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için Daire Başkanlığımıza veya İl Müdürlüklerimize verilecek dilekçe (Ek 42) http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/form_ve_dilekceler/formlar ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.


Ayrıca, Banka/PTT şube değişikliği talepleri “ www.turkiye.gov.tr ” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

 

Aylık Ödenen Bankalar

1.Akbank T.A.Ş.

2.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3.Alternatifbank A.Ş.

4.Anadolubank A.Ş.

5.Burgan Bank A.Ş.

6.Denizbank A.Ş.

7.Fibabanka A.Ş.

8.QNB Finansbank A.Ş.

9.HSBC Bank A.Ş.

10.ICBC Turkey Bank A.Ş.

11.ING Bank A.Ş.

12.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

13.Odea Bank A.Ş.

14.Şekerbank T.A.Ş.

15.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

16.Turkish Bank A.Ş.

17.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

18.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

19.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

20.Türkiye Halk Bankası A.Ş.

21.Türkiye İş Bankası A.Ş.

22.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

23.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

24.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

25.Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

26.Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

 

 

5434 Sayılı Kanun Kapsamında Bağlanan Emekli Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

 

      1) Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma

5434 sayılı Kanunun 92 nci maddesi gereğince, iştirakçilerden Türk Vatandaşlığından çıkarılan, Türk Vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Antlaşması yapılan ülkelerde olan o ülke vatandaşlığına girenlerin aylıkları ise kesilmemektedir. 

      2) Göreve Girme Halinde Aylıkların Kesilmesi

5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığı bağlananların 4/1-a ve 4/1-b statüsünde çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmemektedir.

Ancak, 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince emekli aylığı alanların kamuda emeklilik hakkı tanınan vazifelere atanmaları halinde (5510 sayılı Kanunun 4/1-c statüsünde) aylıklarının tamamı kesilmektedir. Ayrıca, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. maddesine göre emekli aylığı alanlardan

  • Genel bütçeye dâhil dairelerde,
  • Katma bütçeli idarelerde,
  • Döner sermayelerde,
  • Fonlarda,
  • Belediyelerde,
  • İl özel idarelerinde,
  • Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerde,
  • Sosyal güvenlik kurumlarında,
  • Bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarında,
  • Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda

herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde (5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-c statüsünde) çalıştırılanların da aylıklarının kesilmesi gerekmektedir.

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager